Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Gegevens van de ondernemer
Lingerie Mara, met BTW nummer BE
0861.385.239, gevestigd te België, 2150 Borsbeek , Jozef Reusenslei 58.

Toepasselijkheid

 • De elektronische webwinkel van Lingerie Mara biedt haar klanten de mogelijkheid om kledij en accessoires online aan te kopen.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Lingerie Mara en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Lingerie Mara en de klant.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld.
 • De klant aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. Indien de klant niet akkoord is met deze voorwaarden, is het aangeraden geen aankopen te doen bij Lingerie Mara

Het aanbod

 • De presentatie van de producten in de Lingerie Mara webshop is een vrijblijvende uitnodiging om goederen bij Lingerie Mara te bestellen.
 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden goederen. Als Lingerie Mara gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een zo goed mogelijke weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden Lingerie Mara niet.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat diens rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder, doch niet limitatief:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • indien de overeenkomst op afstand na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de klant te raadplegen is.

De overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand op het moment van de aanvaarding van het aanbod door zowel de klant, als Lingerie Mara en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, stuurt Lingerie Mara een ontvangstbevestiging binnen een redelijke termijn. Zulks bevestigt louter dat de bestelling bij Lingerie Mara is aangekomen.
 • Lingerie Mara behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren naar eigen goeddunken en zonder verdere motivering of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Als Lingerie Mara een bestelling niet uitvoert, wordt dit meegedeeld aan de klant.
 • Als tijdens de verwerking van de bestelling wordt vastgesteld dat de goederen niet (meer) beschikbaar zijn, wordt de klant daarover geïnformeerd. Een contract over de niet-beschikbare goederen komt niet tot stand.

De prijs

 • De prijzen van de aangeboden producten zijn inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien verzendings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
 • De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Levering en uitvoering

 • Lingerie Mara zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Lingerie Mara kenbaar heeft gemaakt.
 • Lingerie Mara zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan een bericht.
 • De geleverde producten blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Lingerie Mara. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Lingerie Mara te wijzen, bijvoorbeeld aan iedereen die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. Het risico van beschadiging en/of verlies van producten berust evenwel tot het moment van bezorging aan de klant bij Lingerie Mara, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Herroepingsrecht

 • Bij de online aankoop van producten heeft de klant het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant.
 • Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate zorgvuldig uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
 • Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en originele verpakking retourneren. De kosten en risico van verzending zijn volledig voor zijn rekening.
 • Elk geretourneerd product wordt zorgvuldig geanalyseerd door Lingerie Mara. Indien wordt vastgesteld dat het product of de toebehoren schade vertonen zoals onder meer verwijderde etiketten of labels, geur van parfum, vlekken, scheuren of beschadigde verpakking, dan kan zij deze producten weigeren en/of een schadevergoeding eisen voor het vastgestelde waardeverlies.
 • Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Lingerie Mara dit bedrag, van zodra zij de artikelen terug heeft ontvangen en aanvaard, zo spoedig mogelijk, en alleszins uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst en aanvaarding van de goederen, terugbetalen.
 • De klant kan niet van zijn herroepingsrecht gebruik maken indien het gaat om op maat gemaakte kledij of wanneer kledij op vraag van de klant werd aangepast.

Betaling

 • Voor zover niet later is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 3 werkdagen na bevestiging van ontvangst van de bestelling. In geval van niet tijdige betaling behoudt Lingerie Mara zich het recht voor de bestelling te annuleren. In dat geval brengt Lingerie Mara de klant hiervan op de hoogte.
 • De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Lingerie Mara te melden.

Klachtenregeling

Klachten moeten onverwijld, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Lingerie Mara.

Aanvullende of afwijkende bepalingen

Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren deze algemene voorwaarden. Lingerie Mara kan deze steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicatie en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Intellectueel eigendomsrecht

De volledige Lingerie Mara website inclusief teksten, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is eigendom van Lingerie Mara of de eigendom van verwante ondernemingen, licentienemers en/of contentproviders. Deze zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht, en alle andere vormen van intellectueel eigendomsrecht. Ze mogen uitsluitend met de toestemming van Lingerie Mara gebruikt worden.

Beperkte aansprakelijkheid

Lingerie Mara is in geen geval aansprakelijk voor virussen of schade aan de computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendom van de klant als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van deze website, of het downloaden van materiaal van deze website.
In geen geval is Lingerie Mara aan ons gelieerde ondernemingen, managers, medewerkers, aandeelhouders, agenten, rechtsopvolgers, rechtverkrijgenden, of enige partij die betrokken is bij de creatie, productie of het beheer van deze website aansprakelijk tegenover enige partij voor enige indirecte, bijzondere, aanvullende, incidentele of gevolgschade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade als gevolg van winstderving, verloren gegevens of bedrijfsonderbreking, voortvloeiend uit het gebruik van, onvermogen tot gebruik van of de resultaten van het gebruik van deze website, of materiaal, informatie of diensten die op dergelijke websites voorkomen, ongeacht of deze gebaseerd is op een garantie, contract, onrechtmatige daad of andere wettelijke grond en ongeacht of men gewaarschuwd is voor dergelijke schade.
Lingerie Mara is evenmin aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar wil om, die hetzij haarzelf, hetzij haar leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zouden zijn.

Scheidbaarheid

Indien één van deze artikelen nietig zou worden verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.
Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als te ruim zou worden verklaard, zal de bepaling uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet.
Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als ongeldig zou worden beschouwd, behoudt Lingerie Mara zich het recht voor om dit gedeelte te vervangen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de algemene voorwaarden zelf. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.

RETOURNEREN

Het artikel moet binnen de 14 dagen teruggestuurd worden, in de originele verpakking en originele staat, met het kassaticket erbij. Het product mag niet gedragen zijn & moet voorzien zijn van de originele etiketten.

 • Artikel RUILEN in andere maat:

U stuurt het artikel op uw kosten terug naar Lingerie Mara, Jozef Reusenslei 58, 2150 Borsbeek en laat ons weten in welke maat u wenst te ruilen. Het artikel wordt opnieuw in de andere maat opgestuurd op onze kosten. Indien uw maat niet meer beschikbaar is wordt uw geld teruggestort (prijs van het artikel).

 • Artikel TERUGSTUREN (indien u het niet wenst te houden)

U stuurt het artikel op uw kosten terug naar Lingerie Mara, Jozef Reusenslei 58, 2150 Borsbeek en laat ons weten waarom u het terugstuurt. De prijs van het artikel wordt teruggestort.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘ first & third party cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.